Nahrajte fotku z vášho zariadenia

To je Slovensko...!

JUDr. Peter Koromház krajský prokurátor Košice .....poškodený trestným činom opätovne podáva žiadosť podľa § 31 Trestného poriadku a § 52 zákona o prokuratúre Od roku 2006 je na OO PZ Košice Nad jazerom vedené moje oznámenie z podozrenia spáchania viacerých trestných činov asociálom M. G., naposledy bytom Košice.... Prípad nebol vyšetrovaný v súlade s ustanovením Trestného poriadku, na čo som viackrát písomne upozornil nielen políciu, ale i dozorujúcu Okresnú prokuratúru Košice 2, Krajskú prokuratúru v Košiciach a tiež Generálnu prokuratúru a ministerku spravodlivosti SR. Od januára tohto roku je na OO PZ Košice Nad jazerom vedený aj prípad v súvislosti s nelegálnym obsadením bytu vlastníčky H..., na adrese Košice..., neznámymi osobami, ktoré viackrát narušovali nočný pokoj. Medzi nimi mala byť aj osoba, ktorá sa mi v nočných hodinách predstavila za účelom zastrašenia , ako policajt, čím sa mohol dopustiť trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Podrobne som uvedené popísal aj pri výsluchu na OO PZ Košice Nad jazerom. V tomto prípade polícia prípadov nerozhodla podľa § 197 alebo § 199 Tr. por. v lehote do 30 dní od prijatia trestného oznámenia. Upozorňujem, že obidve prípady sú vedené k premlčaniu aj zásluhou nečinnosti, ako Okresnej prokuratúry Košice 2, tak i a Krajskej prokuratúry v Košiciach. Toto moje tvrdenie vychádza aj z toho, že ešte dňa 20.12.2015 som osobne podal v podateľni Okresnej prokuratúry Košice 2 sťažnosť adresovanú Monike Jurtinusovej, okresnej prokurátorke, na OO PZ Košice Nad jazerom trestnom konaní, ktoré je vedené na tejto prokuratúre pod číslom spisu 1 Pv 613/07. Na túto som doteraz neobdŕžal písomnú odpoveď, ako ukladá zákon, ale iba emailovú správu, s udaním odosielateľa - podateľňa, čo je nepríslušné. Preto som vám adresovaným listom zo dňa 30.12. 2015, podal sťažnosť na porušenie zákona Okresnou prokuratúrou Košice 2. K tomu som doložil aj písomnosti predtým predložené práve tejto prokuratúre, včítane môjho vyjadrenia sa OO PZ Košice Nad jazerom, ktoré vo veci nekoná Odpoveď namiesto vašej osoby, som obdržal od Pavla Zeleňáka prokurátora Krajskej prokuratúry v Košiciach v liste zo dňa 11.01. 2016, pod číslom 1/1 KPt 191/12/8800-67. V ňom oznamuje, že moje „elektronické“ podanie nevybaví a bez ďalších opatrení zakladá. Už táto jeho formulácia o elektronickom podaní vyvolalo vo mne dojem, že sa s vecou nezaoberal tak, ako mu to ukladá zákon o prokuratúre a Trestný poriadok, pretože podanie bolo osobné na podateľni vašej prokuratúry. Preto som vás listom zo dňa 28.01. 2016 požiadal o dodržania zákona v spisoch vedenými na Krajskej prokuratúre v Košiciach pod číslom spisu 1/1KPt a 191/12/8800-67. Odpoveď zo dňa 03.02.2016 pod číslom 4 Kn 36/16/ 8800-3 opäť sformuloval Pavol Zeleňák. Táto svedčí o jeho nekompetentnosti, kedy sa odvoláva okrem iného, na neexistujúci § 31 Tr. por. ods.5. Na základe uvedeného opätovne žiadam v súlade s § 31 Tr. por., ods. 1/ , ale i s § 52, ods. 1/ zákona o prokuratúre, vylúčiť z vykonávania úkonov trestného konania prokurátora Pavla Zeleňáka a Moniku Jurtinusovú, u ktorých mám pochybnosť o nezaujatosti pre ich pomer k prejednávanej veci. U Zeleňáka som dôvod uviedol a Jurtinusovej uvádzam nasledovné. Pred časom bola v niektorých médiách zverejnená fotografia, na ktorej košická prokurátorka svojim motorovým vozidlom blokuje zaparkované iné vozidlá, pred budovou košických prokuratúr, kedy autor snímky je stotožňovaný s mojou osobou. Dôvod môže byť aj vo falošnej kolegialite z čias, kedy bol okresným prokurátorom Vanko a jeho podriadeným Chomča. Moje osobné „skúsenosti“ s nimi ..., som medializoval a zároveň oznámil vtedajšiemu generálnemu prokurátorovi. Za krátku dobu Vanko bol prepustený z prokuratúry a v súčasnosti je advokátom. Chomča zasa po prepustení z vyšetrovacej väzby dostal miesto na Okresnej prokuratúre Košice - okolie a neskôr bol tiež prepustený z prokuratúry a stal sa zamestnancom spoločnosti Alianz. A i preto mám za to, že Monika Jurtinusová súčasná okresná prokurátorka mohla vydať pre OO PZ Nad jazerom ústny pokyn, aby nekonala a hodlá vec po 10 rokoch nečinnosti košických orgánov činných v trestnom konaní úmyselne premlčať. Záverom žiadam v zákonnej lehote písomnú odpoveď na túto moju sťažnosť. Košice, 19. augusta 2016 Co/ JUDr. Jaromír Čižnár, generálny prokurátor SR

Komentár môžu písať iba prihlásení užívatelia.
prihlásiť / registrovať