Nahrajte fotku z vášho zariadenia

Dá sa veriť polícii? Odpoveď si dajte sami!

Vodič motorového vozidla dňa 03.08.2017 šiel do budovy CPK Slovakia, s.r.o. Po svojom návrate našiel za čelným sklom "Predvolanie... o státi na vyhradenom parkovisku", aké na Alvinczyho ulici pri tejto budove neexistuje. Existuje však pred touto budovou zo strany Jakobyho ulice. V liste, ktorý podpísal Marek Trocha z mestskej polície sa však pre zmenu uvádza, že vozidlo stálo na mieste, kde je dopravné označenie "Zákaz vjazdu". Obidve dopravné označenia majú dodatkovú tabuľu, že to neplatí, ak k tomu dá súhlas CPK Slovakia, s.r.o./!?/ Predvolaný v súvislosti s tým požiadal Mareka Trochu, aby uviedol, že ako prišla mestská polícia k záveru, že v motorovom vozidle nachádzajúce sa osoby nešli za Pavlom Kašparom, štatutárom CPK Slovakia. predtým Víno CPK Corp, resp. SUSHI Corporation, s.r.o.!? Resp..ako sa mali preukázať povolením tejto súkromnej spoločnosti predtým, ako by sa so štatutárom tejto spoločnosti skontaktovali, že mali, alebo nie povolenie zastať na súkromnom pozemku, kúpeného predtým za 940.000,-- € od Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach /predtým tam bola kriminálna polícia OR PZ Košice - mesto / v zastúpení Janou Baranovou riaditeľkou KR PZ Košice !? A tiež to, kedy bolo spoločnosti CPK Slovakia udelené právo používať dopravné označenia s doplnkovou tabuľou na Alvinczyho a Jakobyho ulici. Naviac pozemok na Alvinczyho ulici je súkromný a nie je súčasťou cestnej siete. Súčasne požiadal, aby, ak má mestská polícia zmluvu s CPK Slovakia, s.r.o., túto predložila. Na uvedené Trocha neodpovedal a vec predložil alibisticky OR PZ v Košiciach. Právne neznalému Marekovi Trochovi mysliacemu si, že občan je tak „právne“ znalý, ako on vodič pripomenul, že mestská polícia objasňuje priestupky iba v blokovom konaní ( ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť), Preto mestská polícia nemá právo nikoho predvolávať na následné prešetrovanie priestupov a preto takýmto konaním koná nad rámec svojich právomoci a ukladanie pokút je neoprávnené a protizákonné.„Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“ (Ústava SR) Okresný dopravný inšpektorát v Košiciach v zastúpení Máriou Dvorákovou, ako správny orgán nedostatočne zistil skutkový stav predložený košickou mestskou polícia a podľa § 69 zákona číslo 372/1990 Z.b. o priestupkoch ani nevyužil možnosť jeho doriešenia. Nakoniec to vyústilo k tomu, že priestupku sa dopustil sám Pavol Kašpar, štatutár spoločnosti CPK Slovakia. s.r.o. Preto, lebo v rozpore so zákonom v inriminovanom čase umiestnil na Alvinczyho ulici dopravné označenia, za čo Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach odstúpil jeho nezákonné konanie na priestupkové konanie, po predošlom stanovisku Juraja Cichanského, vedúceho dopravného referátu košického magistrátu vyplynulo, že spoločnosť CPK Slovakia s .r.o. požiadala mesto Košice ako cestný správny orgán o určenie dopravného značenia až dňa 30.8.2017. K žiadosti priložila projektovú dokumentáciu organizácie dopravy (PD) spracovanú oprávnenou osobou a súhlas KR PZ Košice – KDI. Navrhované dopravné značenie je podľa predloženej PD umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa. Preverovaním predmetnej žiadosti bolo zistené, že predmetné značenie je už zrealizované a nie je realizované podľa predloženej PD. Na túto skutočnosť bol žiadateľ upozornený. Určenie použitia trvalého dopravného značenia v súlade s predloženou PD a kladným stanoviskom KR PZ Košice bolo mestom Košice vydané dňa až dňa 15.12.2017! Ostatné nevyžaduje žiadny komentár! Neverte však, ako košickej mestskej, tak ani štátnej polícii!

Komentár môžu písať iba prihlásení užívatelia.
prihlásiť / registrovať