Nahrajte fotku z vášho zariadenia

Všeobecné podmienky používania služby Flog (flog.pravda.sk)

1. Prevádzkovateľom internetového portálu Pravda.sk a služby Flog (ďalej spoločne tiež ako „portál“), je OUR MEDIA SR a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 51 267 055, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, č. vl. 6703/B (ďalej len "Prevádzkovateľ"), ktorý je tiež vydavateľom denníka Pravda. Kontaktné údaje na Prevádzkovateľa sú: flog@pravda.sk a ďalšie bližšie kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú uverejnené aj na stránke Kontakty. Všetok obrazový a/alebo multimediálny obsah poskytovaný na portáli Flog je chránený autorskými právami Prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s Prevádzkovateľom. Používateľom internetového portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytované Prevádzkovateľom (ďalej len „Používateľ“).


2. Využívaním internetového portálu Používateľ súhlasí s týmito podmienkami. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito podmienkami nie sú oprávnení využívať služby poskytované Prevádzkovateľom, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky. Podmienkou aktívneho používania služby Flog je registrácia. Informovaný súhlas s týmito podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie. Po vykonaní registrácie, ktorá si vyžaduje vlastníctvo funkčnej e-mailovej adresy a poskytnutie niekoľkých informácií nespadajúcich do kategórie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, sa návštevník stáva registrovaným Používateľom (ďalej len "registrovaný Používateľ"). Fotografie uložené registrovaným používateľom na server služby/portál budú uverejnené na Pravda.sk v rámci služby Flog a podľa uváženia Prevádzkovateľa aj v ďalších častiach portálu Pravda.sk a/alebo serveroch tretích strán. Týmto nevzniká Prevádzkovateľovi žiadna finančná pohľadávka ani finančný záväzok voči Používateľovi.
Užívateľ poskytuje osobné údaje spoločnosti OUR MEDIA SR a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, 831 03 Bratislava, IČO: 51 267 055 (Ďalej ako „OUR MEDIA“), pri registrácií do služby za účelom uverejnenie fotografií, na základe § 13 odst. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Máte právo Vami daný súhlas kedykoľvek odvolať a Vaše údaje budú bezodkladne vymazané. Odvolať súhlas môžete e-mailom na adresu zodpovednej osoby Peter Šonkol (dpo@ourmedia.sk) alebo listom na adresu spoločnosti. Máte právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záujemca o predplatné potvrdením a zaslaním objednávky OUR MEDIA potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov.


3. Uložením fotografie na server služby Flog/portál, používateľ konkludentne prehlasuje a potvrdzuje, že:

a. Je jediným a výlučným autorom dodanej fotografie a má neobmedzené právo disponovať s dielom – fotografiou, ktorá má byť umiestnená na portáli,

b. poskytnutá fotografia je pôvodná, nebola dodatočne upravená či retušovaná s úmyslom nepravdivo skresliť zobrazovanú skutočnosť. Žánrová fotografia môže byť kreatívne upravená, ak nejde o úmyselné skreslenie skutočnosti, ale o zlepšenie umeleckého dojmu či odtránenie technických nedostatkov fotografie.

c. Zverejnením fotografie na portáli alebo v denníku Pravda nevznikne prevádzkovateľovi žiadny záväzok alebo povinnosť voči tretím osobám, ktoré sú na fotografii zobrazené a zverejnenie takejto fotografie nebude znamenať zásah do autorských alebo osobnostných práv žiadnej tretej osoby.

d. Zverejnením/použitím fotografie na portáli alebo v denníku Pravda nebudú neoprávnene zasiahnuté práva, nároky alebo oprávnené záujmy tretích osôb.

Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní portálu sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi štátu, z ktorého si portál a jeho obsah prehliada a/alebo so všeobecnou morálkou. Používateľ je oprávnený na portál pridať len také fotografie – autorské diela, vo vzťahu ku ktorým je nositeľom autorského práva alebo má súhlas autora na použitie takéhoto autorského diela. Používateľ je oprávnený kedykoľvek bezplatne a bez predchádzajúceho oznámenia ukončiť používanie služieb Prevádzkovateľa, pričom ukončením používania služby nezanikajú oprávnenia/nároky Prevádzkovateľa vzniknuté do dňa ukončenia používania služby Používateľom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľa, ani za spôsob akým služby/portál využíva. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb/portálu Používateľom alebo tretími osobami. V prípade uloženia sankcie Prevádzkovateľovi v dôsledku konania Používateľa alebo porušenia povinností Používateľa uvedených v týchto Podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.


4. V prípade, ak sa prehlásenia Používateľa uvedené v bode 3 preukážu ako nepravdivé, bude používateľ zodpovedný za prípadné porušenia zákona alebo za zásah do práv alebo oprávnených záujmov fyzickej a/alebo právnickej osoby.


5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky portálu. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním portálu je vylúčené. Služby Prevádzkovateľa sú zo strany Používateľov využívané na vlastné nebezpečenstvo, čo Používatelia berú na vedomie.


6. Ak prevádzkovateľ uzná niektorú fotografiu za vhodnú na zverejnenie v denníku Pravda alebo na jej sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) , fotografiu využije (t.j. zverejní v denníku Pravda) bez nutnosti žiadať samostatný súhlas od používateľa, ktorý fotografiu uložil na server, nakoľko dobrovoľné umiestnenie takejto fotografie na portál je považované za súhlas s takýmto použitím fotografie Prevádzkovateľom v neobmedzenom územnom, časovom a vecnom rozsahu, najmä spôsobmi uvedenými v § 19 zákona č.185/2015 Z.z. Autorského zákona (ďalej tiež ako „AZ“). Zverejnenie fotografie Používateľom na portáli spôsobom uvedeným v týchto Všeobecných podmienkach používania služby flog (ďalej tiež ako „Všeobecné podmienky“) nahrádza uzavretie licenčnej zmluvy podľa AZ k jednotlivým autorským dielam Používateľa. Za použitie fotografie Používateľa umiestnenej na portáli, jej zverejnením v tlačenom vydaní denníka Pravda, má Používateľ nárok na jednorazovú autorskú odmenu vo výške podľa aktuálneho honorárového sadzobníka, ktorý je súčasťou týchto Všeobecných podmienok. Podmienkou vyplatenia honorára je zastihnuteľnosť používateľa na e-mailovej adrese uvedenej v registrácii do služby Flog a poskytnutie osobných údajov Používateľa potrebných na vyplatenie honorára. Prevádzkovateľ poskytne Používateľovi odplatu za použitie fotografie do jedného mesiaca od zverejnenia jeho autorskej fotografie v denníku Pravda. V rámci využitia fotografie je Prevádzkovateľ oprávnený využiť fotografiu v celku alebo jej časť, nielen v jej pôvodnej podobe (t.j. v akej bola zaslaná a uložená na internetovom serveri Pravda.sk), ale aj v podobe autorského či neautorského diela vzniknutého jej úpravou či inou ich zmenou k čomu dáva Používateľ výslovný a ničím nepodmienený bezodplatný súhlas.


7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť fotografiu z portálu, ak: - bude mať dôvodné podozrenie, že fotografia je s úmyslom nepravdivo skresliť zobrazovanú skutočnosť retušovaná alebo ináč pozmenená, - fotografia bude obsahovať neplatenú inzerciu alebo fotografiu, pri ktorej je dôvodné podozrenie na porušenie zákona alebo aj fotografiu odporujúcu dobrým mravom či poškodzujúcu dobré meno prevádzkovateľa. - Bude existovať podozrenie, že fotografia nie je výlučným autorským dielom Používateľa, resp. že Používateľ nedisponoval alebo nedisponuje právami k fotografii.


8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo znemožniť aktívny prístup ku službe Flog Používateľovi, ktorý opakovanie porušuje tieto Všeobecné podmienky.


9. V prípade, ak Používateľom budú Prevádzkovateľovi poskytnuté osobné údaje, Prevádzkovateľ spracuje osobné údaje Používateľa za účelom prevádzkovania portálu a poskytovania služieb Používateľovi. Údaje o Používateľovi použije Prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) a týchto Podmienok. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré si Používateľ zadal sám pri registrácii, a to v rozsahu uvedenom v registračnom formulári. Emailová adresa poskytnutá používateľom pri registrácii ani žiadny iný osobný údaj nebude zverejnený. Prevádzkovateľ túto emailovú adresu používa výlučne na účely spojené s prevádzkovaním portálu/služby a nepokytuje ju iným stranám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie najmä zaslanie potvrdzujúcej správy po registrácii, ďalej zasielanie Používateľom vyžiadaných správ. Prevádzkovateľ je v súlade s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách oprávnený používať kontaktné informácie Používateľa, ktoré získal pri poskytovaní služieb za účelom šírenia elektronickej pošty pri propagácii vlastných podobných produktov a služieb. Súčasťou vyžiadaných aj nevyžiadaných správ môžu byť krátke reklamné informácie tretích strán. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov o Poskytovateľovi, uverejnených na portáli, ktoré Používateľ sám uverejní a stanú sa teda verejne prístupnými na základe jeho vedomého konania alebo opomenutia.


10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do portálu a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v budúcnosti vyžadovať poskytnutie ďalších údajov Používateľa a bez ich dodania/poskytnutia Používateľom si vyhradzuje doterajšiu registráciu zrušiť alebo neumožniť prístup ku stránkam / službám, ktoré vyžadujú registráciu.


11. Súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami sa potvrdzuje pri registrácii používateľa služby Flog, a to zaškrtnutím poľa "Prečítal som si Všeobecné podmienky používania služby Flog a súhlasím so stanovenými pravidlami". Registrovaný používateľ je povinný sledovať stránku so Všeobecnými podmienkami, nakoľko prevádzkovateľ je oprávnený Všeobecné podmienky bez upozornenia a s okamžitou platnosťou zmeniť.


12. Názvy a popisy fotografií, komentáre k fotografiám, informácie o Používateľovi uvedené v profile a ďalší používateľský textový obsah vyjadrujú názory zaregistrovaných používateľov a nie názory Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odstraňovať nevhodné príspevky a blokovať prístup autorom takých príspevkov. Neprijateľné sú najmä urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či náboženstva, neplatená reklama, poškodzovanie dobrého mena prevádzkovateľa či spamovanie (zahlcovanie) služby Flog irelevantným obsahom. Za spamovanie sa považuje aj úmyselné vkladanie rovnakého komentára k viacerým fotografiám. Autorovi nevhodného obsahu môžu byť zmazané všetky vložené príspevky a zablokovaný prístup k službe Flog.


13. Zneprístupnením či vymazaním fotografie zo služby Flog Používateľom nezaniká Prevádzkovateľovi právo na jej využitie ako je uvedené v bodoch 2, 5, 6 a 7.


14. Honorárový sadzobník za uverejnenie fotografie v denníku Pravda

4 stĺpce 3 stĺpce 2 stĺpce 1 stĺpec
titulná strana denníka 33,20 € 29,90 € 19,90 € 16,60 €
iné strany 13,30 € 10,00 € 6,70 € 3,30 €

15. Orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská č.32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava.


16. Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek jednostranne meniť, inovovať alebo modifikovať ich a to aj bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu Používateľa. V prípade, ak Používateľ so zmenami Podmienok nesúhlasí je oprávnený zrušiť svoju registráciu alebo prestať používať služby Prevádzkovateľa. Ak Používateľ pokračuje v používaní služieb, má sa za to, že so zmenami Podmienok súhlasí.